RI&E (Risico-inventarisatie & evaluatie)

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Iedere organisatie met meer dan één medewerker is verplicht om een risico-inventarisatie & evaluatie op te stellen met de mogelijke gevaren en gezondheidsrisico’s.

Arbowet artikel 5 lid 1: Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s het arbeid voor de werknemers met zich meebrengt.

Een organisatie is bevoegd om de RI&E zelf uit te voeren, tenzij er binnen het bedrijf meer dan 25 medewerkers zijn. Dan moet de RI&E worden getoetst door een kerndeskundige. Een kerndeskundige onderzoekt of de organisatie aan alle eisen voldoet die zijn gesteld in de Arbowet en of de organisatie voldoet aan de bepalingen in het Arbobesluit. De kerndeskundige maakt een risico-inventarisatie en -bepaling en stelt maatregelen voor om risico’s te voorkomen of te beperken. Samen met de directie, zet de kerndeskundige vervolgens een tijdspad uit over de te nemen maatregelen.

Een RI&E moet ieder jaar aan de medewerkers worden voorgelegd en beoordeeld of deze nog actueel is. Als er veranderingen plaatsvinden in de organisatie, zoals de aanschaf van nieuwe machines of een verbouwing, dan moet de RI&E worden geactualiseerd.

Het is gebruikelijk om na ca. 4 jaar een nieuwe RI&E op te stellen.

Verdiepende RI&E's

Machine RI&E

Een machine-RI&E is een verdiepende RI&E. Uit een RI&E kan naar voren komen dat er een machine-RI&E gemaakt moet worden omdat de risico’s van het machinepark onvoldoende in beeld zijn.

Per machine wordt gecontroleerd of:

Als de risico’s bepaald zijn, worden verbetermaatregelen voorgesteld. De kerndeskundige bepaalt met de directie een tijdspad voor deze maatregelen.

Taakrisico-analyse (TRA)

Een RI&E of bedrijfs-RI&E beschrijft de processen en activiteiten binnen de organisatie. Voor de taken die bij een functie horen is er vaak een functie-RI&E. Toch worden niet altijd alle risico’s voorzien in een bedrijfs-RI&E of functie-RI&E. Voor die risico’s wordt een TRA gemaakt.

Redenen voor het opstellen van TRA's kunnen onder andere zijn:

De TRA maakt in grote organisaties vaak deel uit van een werkvergunning.

Explosie Veiligheidsdocument (EVD)

Een EVD is ook een verdiepende RI&E. Indien er wordt vastgesteld dat er mogelijk een explosie kan ontstaan door het gebruik van brandbare stoffen of het ontwikkelen van een explosieve stof, moeten er maatregelen worden getroffen volgens de ATEX richtlijnen 114 en 153.

In een explosieve omgeving moeten alle machines of gereedschappen vonkveilig volgens ATEX 114 zijn uitgevoerd.

ATEX 153 is de basis voor de identificatie en de beoordeling van explosierisico’s, gevarenzone-indeling en voor het treffen van noodzakelijke maatregelen.

Indien er ook sprake is van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15) en/of de opslag van gevaarlijke stoffen in bovengrondse- of ondergrondse tanks (PGS28 en PGS30), dan worden ook deze risico’s meegewogen en veiligheidsmaatregelen voorgesteld. 

Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

Een V&G-plan is verplicht als een project meer dan 500 mandagen bevat, er op een bepaald moment meer dan 20 medewerkers op een werklocatie zijn of als er bijzondere risico’s zijn op de werklocatie.

Naast algemene risico’s moeten in een V&G-plan de bijzondere risico’s benoemd worden en de maatregelen die de organisatie treft om deze risico’s te voorkomen of beperken.

Alle medewerkers op het project moeten voor aanvang van het werk kennis nemen van het V&G-plan en dienen te tekenen in de bijbehorende registratielijst.

V&G-plan in de praktijk

Tijdens audits wordt vaak opgemerkt dat V&G-plannen niet juist worden gebruikt.

Regelmatig terugkerende fouten zijn:

Hoe het moet

Beperk het V&G-plan tot het hoognodige. Het moet geen document van 25 pagina’s worden wat niemand zal lezen. Benoem de grootste risico’s en neem de veiligheidsregels door op het project met alle medewerkers.

Houdt regelmatig een toolbox over de projectspecifieke risico’s met alle medewerkers. Ook zelfstandigen en onderaannemers. 

Wat kan Schonewille voor u betekenen?

Schonewille kan ondersteunen bij het opstellen van en uitvoering geven van de bovengenoemde veiligheid en gezondheid issues. Neem contact op voor meer informatie.