Veiligheidsmanagementsystemen

In diverse branches worden veiligheidsmanagementsystemen toegepast om de veiligheid van medewerkers en derden op een zo’n goed mogelijke wijze te borgen. De Arbowet en het Arbobesluit zijn daarbij het uitgangspunt.

VCA-certificaat

Het VCA-certificaat is een bekend veiligheidskeurmerk. Dit keurmerk is speciaal voor aannemersbedrijven. Een VCA-certificaat is vaak nodig bij het uitvoeren van werkzaamheden in een risicovolle omgeving waarbij een vergrote kans is op arbeidsongevallen. Een bedrijf kan hiermee aangeven dat het volgens bepaalde richtlijnen werkt zodat de werkplek een veilige en gezonde omgeving is.

Branches waar VCA veel wordt toegepast worden

De VCA werkt volgens een checklist VGM Aannemers. Er zijn 4 soorten VCA-certificaten

ISO45001: Managementsystemen voor gezond en veilig werken

ISO 45001 richt zich op Veilig en Gezond Werken. Afgekort tot V&GW. De uitgangspunten zijn:

Waarom ISO45001?

ISO45001 is een internationale norm. Een organisatie toont daarmee wereldwijd aan dat zij aandacht heeft voor de V&GW in haar uitvoeringsprocessen. Met ISO45001 biedt zij een garantie aan klanten en afnemers dat de arbeidsomstandigheden op een behoorlijk niveau zitten en dat voortdurend verbetering op het gebied van V&GW wordt nagestreefd.

Voor afnemers is het belangrijk te weten dat de arbeidsomstandigheden van het personeel goed zijn. Organisaties die processen uitbesteden kunnen eisen dat de ondernemer voldoet aan de eisen van ISO45001.

Intern is deze norm ook een goede motivator: medewerkers weten dat ze ertoe doen en dat hun veiligheid en gezondheid zwaar meewegen voor het management. Dit leidt tot betrokken medewerkers binnen de organisatie.

De veiligheidsladder

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel hiervan is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven in verschillende sectoren.

De ladder bestaat uit trede 1 tot en met 5. De ladder meet het veiligheidsbewustzijn binnen de onderneming. Trede 1 is een zeer laag niveau en bij trede 5 is de veiligheid geïntegreerd in de hele bedrijfsvorming.

Wat kan Schonewille doen?

De medewerkers van Schonewille zijn als auditor NEN gecertificeerd voor de veiligheidsladder. Wij kunnen u helpen met een selfassessment en eventueel met de begeleiding van de audit.

Waarom de ladder?

Er is toch al een VCA of een ISO45001? Dat klopt. Het is een aanvulling. Zonder een veiligheidsmanagementsysteem wordt het moeilijk om een trede te veroveren op de veiligheidsladder. De veiligheidsladder toetst het veiligheidsbewustzijn in alle geledingen van de onderneming.

Met name in de bouw vinden nog te veel bedrijfsongevallen plaats. De ladder is een goede graadmeter of veilig en gezond werken in de bedrijfscultuur van de onderneming is verankerd.

VIA: Veiligheid in Aanbesteding

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Deze gezamenlijke afspraak heet de Veiligheid in Aanbesteding (ViA).

De GCVB is ondertekend door Rijksvastgoed, ProRail, Rijkswaterstaat, lagere overheden en ruim duizend ondernemingen.

Ketenbenadering

De bouwsector kenmerkt zich door een veelheid aan uiteenlopende partijen die in diverse stadia van een project en op verschillende momenten met elkaar samenwerken.  Dat betekent dat coördinatie en communicatie cruciaal is om veilig te kunnen werken. De uitgangspunten van alle partijen moeten daarom wel gelijkgeschakeld zijn.  Met de Veiligheidsladder draagt de hele keten de verantwoordelijkheid.

Daartoe moeten ook onderaannemers een selfassessment gedaan hebben en/of gecertificeerd zijn.

Neem contact op voor meer informatie.

Iedere organisatie met meer dan één medewerker is verplicht om een risico-inventarisatie en evaluatie op te stellen met de mogelijke gevaren en gezondheidsrisico’s.

Arbowet artikel 5 lid 1.Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt.

De organisatie is bevoegd om de RI&E zelf uit te voeren, tenzij er binnen het bedrijf meer dan 25 medewerkers zijn. Dan moet de RI&E worden getoetst door een kerndeskundige. Een kerndeskundige onderzoekt of de organisatie aan alle eisen voldoet die zijn gesteld in de Arbowet en of de organisatie voldoet aan de bepalingen in het Arbobesluit. De kerndeskundige maakt een risico-inventarisatie en -bepaling en stelt maatregelen voor om risico’s te voorkomen of te beperken. Samen met de directie, zet de kerndeskundige vervolgens een tijdspad uit over de te nemen maatregelen.

Een RI&E moet ieder jaar aan de medewerkers worden voorgelegd en beoordeeld of deze nog actueel is. Als er veranderingen plaatsvinden in de organisatie, zoals de aanschaf van nieuwe machines of een verbouwing, dan moet de RI&E worden geactualiseerd.

Het is gebruikelijk om na ca. 4 jaar een nieuwe RI&E op te stellen.