Milieumanagement

In diverse branches worden milieumanagementsystemen toegepast. Wetgeving, eisen van stakeholders en de missie en visie van de organisatie met een milieuparagraaf zetten de organisatie er toe aan om een milieubeleid te voeren en dat aantoonbaar te borgen.

ISO14001: Milieumanagementsystemen

Het milieumanagementsysteem ISO14001 wordt integraal ingepast in het managementsysteem ISO9001. Centraal staan de milieuaspecten van de organisatie:

Bij ieder van deze aspecten moeten de milieueffecten in kaart worden gebracht die tijdens het productieproces optreden. Het voldoen aan milieuwet- en regelgeving is een minimumeis.

De resultaateisen van ISO14001

Milieumanagement

Voor- en nadelen ISO14001

Voordelen

  • Administratiesysteem voor het in beeld brengen van milieuaspecten en -effecten
  • Snel voorzien in rapportages door Bevoegd Gezag zoals provincie, milieudiensten, gemeenten, vergunning beheerders
  • Dwingend in bijhouden veranderingen van wet- en regelgeving om de kans op overtreding te verkleinen
  • Nadenken over het milieu wordt het DNA van de organisatie omdat het onderdeel wordt van de bedrijfsvoering
  • Continue focus op maatschappelijke ontwikkelingen en technische innovaties
  • Met het certificaat toont de onderneming haar stakeholders aan dat milieuaspecten en –effecten centraal staan in bedrijfsvoering

Nadelen

  • Het vergt tijd en middelen van de organisatie voor het beheer en onderhoud van goed werkende milieumanagementsystemen
  • Niet alle kennis en kunde zijn in eigen huis aanwezig. De onderneming zal gebruik moeten maken van deskundigen die haar bijstaan en binnen de ondernemingen zullen mensen opgeleid moeten worden

Milieuwetgeving en convenanten

Er zijn ruim 40 wetten die op de milieuaspecten van toepassing zijn en die voor uitstoot grenswaarden of normen stellen. De norm dwingt de organisatie minimaal jaarlijks te beoordelen wat de wet- en regelgeving voor haar betekent en welke maatregelen zij dient te treffen.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder wordt gebruikt als gunningsfactor in aanbestedingsprocedures. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een ‘gunningsvoordeel’. Hoe hoger de trede, hoe meer voordeel het bedrijf heeft bij de gunningafweging. Daarmee is de ladder een sterk instrument geworden en zet het bedrijven aan tot een zo groot mogelijke reductie. Een hogere score op de ladder wordt immers beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een korting op de inschrijfprijs.

CO2-Prestatieladder niveaus

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van haar eigen uitstoot. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.

4 invalshoeken voor de eisen van de Prestatieladder

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling. Daarmee heeft de organisatie gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem.

Milieu en duurzaamheid
Recycle

FSC-keurmerk

Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor bosbehoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd.

Verantwoord bosbeheer bestaat uit de volgende aspecten

Een goed beheerd bos loopt minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden, zoals het aanleggen van palmolie- of sojaplantages en mijnbouw.

Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd. Pas wanneer bijvoorbeeld een bosbeheerder, papierfabriek, papiergroothandel en drukkerij aan kunnen tonen zich aan de regels van FSC te houden, kan een product als FSC worden verkocht en mag het FSC-logo erop geplaatst worden. De certificering van deze bedrijven gebeurt door onafhankelijke certificerende instanties.