Het V&G plan: de verplichtingen van de coördinator en werkgever

VG Plan verplichtingen van de coördinator en werkgever

In het vorige blogartikel is het V&G plan in algemene zin besproken. Hier is besproken wat een V&G plan is, wanneer het V&G plan verplicht is en de onderdelen in het plan. In dit blogartikel gaan we in op de taken en verplichtingen van degene die de verantwoordelijkheid dragen over de naleving van het plan en welke tekortkomingen er vaak voorkomen in de naleving van het V&G plan.

Taken van de coördinator in het V&G plan uitvoeringsfase

Wie is de coördinator van het V&G plan uitvoeringsfase? In de meeste gevallen is dat de uitvoerder of projectleider van de hoofdaannemer. Indien deze niet altijd aanwezig is op de bouwplaats kan een assistent uitvoerder of voorman deze coördinatorrol vervullen.

De coördinator is verantwoordelijk voor de voorlichting van werknemers op de bouwplaats en zorgt ervoor dat de V&G maatregelen op doeltreffende wijze worden toegepast. Ook moet de coördinator maatregelen nemen als partijen zich niet houden aan afspraken en de planning voortvloeiend uit het V&G plan. Als situaties wijzigen en aanpassingen nodig zijn, is de coördinator er verantwoordelijk voor dat dit wordt uitgewerkt in het V&G plan. Daarnaast stemt de coördinator gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden af en treft maatregelen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden.


Verplichtingen van de werkgever

Er zijn vaak meerdere werkgevers op een bouwplaats.  Zowel de hoofdaannemers als de onderaannemers zijn verplicht om maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers (Arbowet art.3).

In de volgende alinea kan de werkgever de hoofdaannemer zijn dan wel een onderaannemer.  Meestal is het de hoofdaannemer.

De werkgever moet de bouwplaats in goede orde houden en zorgen voor voldoende bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers, onder andere door de veilige plaatsing van verschillende werkplekken op de bouwplaats.

Ook is de werkgever verplicht voor het interne transport van verschillende materialen op de bouwplaats en de afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussenopslag van verschillende materialen.

Daarnaast zorgt de werkgever voor de opslag, verwijdering of afvoer van gebruikte gevaarlijke materialen en ander afval en puin.

De werkgever is ook verantwoordelijk voor:

 • Het onderhoud, controle vóór inbedrijfstelling en periodieke controle van installaties en toestellen
 • De aanpassing van de daadwerkelijke duur van de uit te voeren werkzaamheden afhankelijk van de voortgang van het bouwwerk
 • De samenwerking met andere werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats
 • De wisselwerking met exploitatiewerkzaamheden op of in de nabijheid van de bouwplaats

De werkgever is te allen tijde verplicht tot het naleven van de medewerking aan het V&G plan.


Mogelijke tekortkomingen in de naleving van het V&G plan

Een belangrijke taak van de coördinator is het bespreken van het V&G plan met medewerkers op de bouw. Toch wordt dit vaak nagelaten en worden het V&G plan en deelplannen in een map gestopt en liggen daar stof te happen gedurende het project.

Deelplannen zijn belangrijk voor werkgevers om de zaken rondom de veiligheid en gezondheid van werknemers goed op orde te hebben. Toch worden van onderaannemers en andere partijen vaak geen deelplannen gevraagd. Ook wordt er in veel gevallen geen coördinatie-overleg gehouden met betrekking tot gelijktijdig of aaneensluitend werk.

De calculator of werkvoorbereider die het V&G plan maakt heeft soms geen benul van project-specifieke risico’s en de te treffen maatregelen. Vaak ontbreekt controle door een uitvoerder of projectleider die V&G-coördinator wordt.

Een tekortkoming van een aanbestedende partij: Er is geen V&G plan ontwerpfase. Dit komt regelmatig voor bij een bouwteam of een 1-op-1 gunning. De aannemer is dan alsnog verplicht om een V&G plan uitvoeringsfase te maken als er een criterium van toepassing is.


Samenvatting

 • Het V&G plan is de basis voor het veilig en gezond werken op een bouwplaats
 • De veiligheidsrisico’s zijn onderkend en gewogen, daarop zijn beschermende maatregelen getroffen
 • De coördinatie en communicatie is geregeld
 • Er is een BHV-organisatie die bij iedereen bekend is
 • Alle medewerkers hebben onderricht gehad en kennen het V&G plan
 • Er is toezicht op de juiste toepassing van de maatregelen

Als u dit zo leest, dan denkt u: heel begrijpelijk, daar kan toch niemand tegen zijn? Toch blijkt het in de praktijk moeilijker te zijn:

 • Er is geen V&G plan waar deze er wel zou moeten zijn
 • Er is een V&G plan, maar dat rammelt aan alle kanten
 • Er is een V&G plan, maar dat wordt niet kenbaar gemaakt aan de medewerkers waar het om gaan


Aanbeveling

Projectgestuurde organisaties zouden het V&G plan moeten omarmen. Het is een hulpmiddel om ongevallen te voorkomen en communicatie en afstemming op een project te bewerkstelligen. Naast veiligheid is het V&G plan ook een instrument voor communicatie en doelmatigheid. Veilig en gezond werken is immers een verplichting voor ons allemaal.

Laat een veiligheidsdeskundige het V&G plan beoordelen of alle risico’s wel zijn gewogen en de juiste maatregelen zijn getroffen.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp