Wat is een V&G plan?

Werken volgens het V&G plan

Ongelukken in de bouw komen helaas nog steeds voor. Om de veiligheid van de mensen die op bouwlocaties werkzaam zijn te verbeteren, is het opstellen van een V&G plan in bepaalde situaties verplicht gemaakt. Buiten de verplichting om is het altijd verstandig om een V&G-plan te hebben voor een bouwproject.

De afkorting V&G staat voor veiligheid en gezondheid. In een veiligheids- & gezondheidsplan staat beschreven welke maatregelen er zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de werknemers veilig hun taak kunnen uitvoeren. Benieuwd of je een V&G plan nodig hebt en wat hierin moet staan? In dit artikel leggen we je alles uit wat je moet weten over een V&G plan.

Wanneer moet je een V&G plan hebben?

Bij grote bouwprojecten zijn veel partijen die met en naast elkaar werken. Hierdoor zijn veel medewerkers van verschillende partijen aanwezig op de bouwplaats. Die niet altijd weten hoe een andere partij te werk gaat. Om de veiligheid op de bouwplaats te verbeteren, wordt er een V&G-plan opgesteld, waarin afspraken worden vastgesteld op het gebied van gezondheid en veiligheid.

De belangrijkste onderdelen van het plan zijn een beschrijving van de bhv en een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van de werkzaamheden die tijdens het project uitgevoerd worden. Een V&G plan is verplicht als het project aan een of meerdere van de volgende criteria voldoet:

 • Als de bouw waarschijnlijk langer dan 30 werkdagen duurt en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn.
 • Als de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 mensdagen (Bijvoorbeeld: 10 mensen die 50 dagen werken, of 5 mensen die 100 dagen werken)
 • Als de bouw bijzondere gevaren voor de werknemers met zich meebrengt.

Potentiële bijzondere gevaren

Bij bijzondere gevaren gaat het om risico’s die de ‘normale’ risico’s in de bouw overstijgen. Werken op hoogte is een normaal risico in de bouw, maar werken op hoogte boven het water of boven een weg is een extra risico. Hetzelfde geldt voor situaties waar een kans bestaat op bedelving, vastraken, verdrinken of blootstelling aan chemische of biologische stoffen. Daarnaast is er ook een verhoogd risico bij werkzaamheden die vlak bij hoogspanningskabels plaatsvinden, gewerkt wordt met springstof, ondergronds tunnelwerk, werken met duikuitrusting en het monteren of demonteren van zware gefabriceerde elementen.

Het V&G-plan in de ontwerpfase

Het V&G-plan in de ontwerpfase biedt een opsomming van de verwachte risico’s, met de daarbij noodzakelijke maatregelen voor verbetering. Naast een analyse van risico’s en aanbevelingen worden in het V&G-plan de planning, de samenwerkingen en het overleg met de verschillende uitvoerende partijen vastgelegd.

Het V&G plan dat in de ontwerpfase gebruikt wordt, moet over de volgende punten beschikken:

 • Een beschrijving van het project;
 • Een overzicht van de betrokken organisaties;
 • Naam van de V&G-coördinator ontwerpfase;
 • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) ontwerp (uitvoerings-, beheer-, en onderhoudsfase van het ontwerp;
 • De maatregelen en benodigde voorzieningen volgend uit de RI&E ontwerpfase;
 • Eventuele restrisico’s (waar geen oplossingen voor zijn gevonden).

Het V&G-plan in de uitvoeringsfase

Zodra een project aan een aannemer gegund wordt, maakt de aannemer een V&G plan uitvoeringsfase. Dat kan anders zijn dan het V&G-plan ontwerpfase. Er kunnen andere risico’s onderscheiden of ontdekt worden, waarbij er andere maatregelen getroffen kunnen worden. Het plan voor de uitvoeringsfase wordt aangeboden aan de directievoerder van het project en deze zal het plan beoordelen.

Regelgeving voor het opstellen van een V&G-plan

Een V&G plan is van groot belang om de veiligheid op bouwplaatsen te waarborgen. Met die reden in gedachten zijn er een aantal regels opgesteld omtrent een V&G plan. De regels rondom een V&G-plan zijn:

 • De opdrachtgever moet een V&G-plan opstellen voor de voorbereidingsfase.
 • In de uitvoerende fase wordt het V&G-plan door één van de uitvoerende partijen, bijvoorbeeld de hoofdaannemer, uitgevoerd.
 • De uitvoerende partij benoemt een coördinator die toezicht houdt op de naleving van het V&G-plan op de bouwplaats.
 • Voor onderaannemers zijn geen specifieke bepalingen opgenomen in de wetgeving. Op dit onderwerp zijn de algemene bepalingen over het bouwproces van toepassing.
 • Een hoofdaannemer mag een korte veiligheidstoets afnemen voordat de aannemer aan de slag kan gaan op de arbeidsplaats.
 • Elke werkgever op de bouwplaats blijft zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke verplichtingen m.b.t. de veiligheid en gezondheid van zijn eigen medewerkers.

De onderdelen van het veiligheids- en gezondheidsplan

Het V&G-plan moet zorgen voor een verbetering in de coördinatie tussen de verschillende uitvoerende partijen op de bouwplaats, waarbij veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden voorop staan. Om dat ook daadwerkelijk te kunnen waarborgen zijn er een aantal onderdelen die in het veiligheids- en gezondheidsplan moeten staan. Deze onderdelen zijn:

 • Een overzicht van de bij de totstandkoming van de bouwplaats betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen.
 • De naam van de coördinator van de ontwerp- en uitvoerende fase.
 • Gemaakte afspraken over wie, wanneer en waarvoor verantwoordelijk is.
 • De manier waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking tussen de verschillende partijen op de bouwplaats, welke voorzieningen daarbij worden getroffen en op welke manier toezicht op de voorzieningen gehouden wordt
 • De manier waarop voorlichting en instructie aan de verschillende uitvoerende partijen wordt gegeven.
 • De aanpak van de gezamenlijke risico’s, zoals de draagkracht van de grond, opslag van bouwmateriaal, intern transport en toezicht op de kwaliteit van de steigers.
 • Eventuele aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, verontreinigde grond, verontreinigde grondwater of verontreinigde waterbodems.
 • Hoe er wordt omgegaan met bijzondere risico’s.
 • De afspraken over het toezicht houden op en het naleven van de maatregelen in het V&G plan.

Veiligheid op de bouwplaats met Schonewille Organisatieadvies

Project gestuurde organisaties zouden het V&G-plan moeten omarmen. Het is een perfect hulpmiddel om ongevallen te voorkomen en communicatie op een project te bevorderen. Veilig werken kost je geen geld, maar bespaart juist een hoop tijd en geld. Neem contact op met Schonewille Organisatieadvies voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over het V&G-plan

Een V&G-plan is volledig gericht op de bouwfase van het project, dus op de ontwerp- en de uitvoerende fase. Het V&G dossier daarentegen is gericht op wanneer een locatie in gebruik wordt genomen.

Een V&G coördinator is de persoon die de uitvoeringsfase coördineert en daarbij adviseert op het gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoeringsfase van een bouwproject. Daarbij is de coördinator ook verantwoordelijk voor het actueel houden van het V&G-plan en het V&G dossier.

In de ontwerpfase valt deze verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. De opdrachtgever kan aan de hand van de risico-inventarisaties en –evaluaties, zelf een V&G-plan opstellen of kan dit door een externe partij laten doen.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp